Què és el cohabitatge?

El cohabitatge, també anomenat habitatge col·laboratiu o cohousing, és una modalitat d’accés a la vivenda que, després d’un llarg recorregut en països tan diferents com Dinamarca o Uruguai, està estenent-se a la Comunitat Valenciana i a Espanya en general.

Amb la popularització del terme estan apareixent cada vegada més interpretacions diferents, especialment al voltant de la paraula cohousing. A continuació revisem diferents tipus de projectes per a tractar de fixar un marc comú sobre el qual treballar.

Definició de tipologia i funcionament: una forma de viure

La definició més bàsica de cohousing és la que atén principalment a les dinàmiques comunitàries d’un grup de persones i a la tipologia arquitectònica que les sosté.

Segons esta perspectiva, el cohousing es podria definir com a un veïnat que afavorix la vida en comunitat a través d’espais i serveis compartits.

A nivell social, es busca una millora en la qualitat de vida a través d’un equilibri entre l’autonomia i la privacitat de les persones, i el suport mutu o els serveis gestionats a la comunitat. Es parla de comunitats intencionals que comparteixen un propòsit o una visió comuna sobre com volen viure, i es vinculen a conceptes com el consum col·laboratiu.

La seua realitat humana, referent a edats, tipus d’unitats de convivència, nivell socioeconòmics i altres aspectes, pot ser molt diversa.

A nivell arquitectònic, es parla d’edificis amb una proporció d’espais i serveis compartits major de l’habitual. Apareixen espais com bugaderies, sales per a esdeveniments socials o usos múltiples, gimnasos, cuines comunitàries, espais per a la infantesa o les cures, etc.

La seua realitat arquitectònica pot ser molt variada, pot abastar des de la rehabilitació d'edificis existents fins a l'edificació de nova planta, des de vivendes aïllades fins a vivendes plurifamiliars o centres residencials.

Tanmateix, esta definició no garanteix que este model haja de tindre un impacte positiu en l’accés a la vivenda com a dret fonamental.

No fa referència al model econòmic i jurídic, en què es recolzen aspectes com la inclusió, la propietat, la no especulació o la participació.

Per tant, esta definició la considerem insuficient per a crear polítiques públiques sòlides que faciliten l’accés a la vivenda. Creiem que és important aprofundir més en el model i assenyalar altres tipus de qualitats o valors fonamentals, com proposem a continuació.

Cesión de uso

En el modelo de cesión de uso, la propiedad de la edificación y las instalaciones es colectiva e indivisa: pertenecen a la cooperativa.

La cooperativa cede el uso de las viviendas y los espacios comunes a las personas socias, que a cambio aportan a la cooperativa:

  • Una aportación obligatoria al capital social, retornable, que dota a la cooperativa de fondos propios para acometer la promoción. Cuando una persona socia deja el proyecto, se le devuelve su aportación y otra persona entra con una aportación equivalente en su lugar.
  • Una cuota mensual de cesión de uso, no retornable y asimilable a un alquiler, que se mantiene todo el tiempo que una persona permanezca como socia y permite a la cooperativa devolver la financiación e ir cubriendo otros gastos del proyecto.

Adicionalmente, la mayoría de proyectos aplican una cuota de servicios que permite cubrir suministros básicos (agua, luz, gas, internet, etc.) y otros servicios que la cooperativa decida implementar.

Definició per principis: un model d’accés a l'habitatge

Així doncs, busquem una definició que ens permeta delimitar clarament quins aspectes fan del model de vivenda col·laborativa en cessió d’ús un model desitjable per a la societat i digne del suport institucional.

Per això, ens recolzem en els principis consensuats en el sinus del grup de treball de vivenda cooperativa en cessió d’ús en la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), els que subscrivim com a Coordinadora:

  1. No lucre i propietat cooperativa: La propietat és cooperativa i es manté com a tal indefinidament. Els projectes es constituiexen com a cooperatives sense ànim de lucre. Es busca que el finançament siga col·lectiu. No hi ha recuperació de quota o cànon periòdic d’ús.
  2. Autopromoció i comunitat: Intenció de vida comunitària i suport mutu, en projectes liderats per les persones sòcies habitants. Esforç d’empoderament i formació de les sòcies. Transparència i obertura cap a l’entorn.
  3. Vivenda assequible i inclusiva: Criteris d’accés transparents i traspàs de l’ús través de la cooperativa. Es limita l’aportació inicial per a facilitar l’assequibilitat del model, que s’ha de mantindre al llarg del temps.
  4. Corresponsabilitat amb l'entorn: Intencionalitat de vinculació amb l’entorn i el territori, i aposta per la sostenibilitat mediambiental. Implicació en el treball pel dret a la vivenda i el foment de models alternatius d’habitar.
  5. Creixement i replicabilitat: Compartir coneixements amb el sector i l’entorn. Realització d’accions per a fomentar i difondre el model.

Estos aspectes no s'han d'entendre com a requisits que han de complir íntegrament tots els projectes que vulguen formar part de la coordinadora. Són més bé uns principis que compartim i als quals aspirem per damunt de la diversitat de les circumstàncies i enfocament de cada projecte en particular.

Si tens un projecte que responga de forma general a este plantejament i estiga situat a la Comunitat Valenciana, no ho dubtes. Contacta'ns i uneix-te a la coordinadora!

Algunos ejemplos de proyectos

Aunque es un modelo novedoso, la vivienda colaborativa en cesión de uso se está extendiendo de forma exponencial por todo el territorio, y cada vez contamos con más proyectos en funcionamiento.

A continuación enlazamos a algunos ejemplos que muestran la variedad de enfoques (intergeneracional, senior), de modalidades de acceso al suelo (en propiedad, en derecho de superficie), de formas de financiación, etc.

Entrepatios Las Carolinas

Fachada exterior – foto: Entrepatios

Entrepatios La Carolinas es la primera de varias promociones de la cooperativa Entrepatios, situada en Madrid. Es un proyecto intergeneracional de vivienda colaborativa en cesión de uso constituido por 17 viviendas y espacios comunitarios, construido con los más altos estándares de ecología y eficiencia energética. Habitado desde el año 2020.

Está construido sobre suelo privado y financiado por Fiare y Triodos.

www.entrepatios.org

La Borda

Pasaje interior – foto: La Borda

Uno de los primeros proyectos en Barcelona. Vivienda colaborativa intergeneracional en cesión de uso con 28 viviendas y espacios comunitarios, también construido buscando reducir su impacto y maximizar su eficiencia energética. Habitado desde 2019.

Está situado en un suelo público del Ayuntamiento de Barcelona, en derecho de superficie por 75 años. Financiado con una diversidad de mecanismos incluyendo préstamos de entidades financieras como Coop57, títulos participativos, préstamos participativos y subvenciones.

www.laborda.coop

Trabensol

Terrazas de los apartamentos y jardines – foto: Trabensol

Uno de los proyectos pioneros de la cesión de uso y más conocidos en el estado español, lleva en funcionamiento desde el año 2013. Es un proyecto senior, pensado para personas mayores, cuenta con 54 apartamentos.

Está situado sobre suelo privado. Aunque la propiedad es colectiva (de la cooperativa) y utilizan la cesión de uso como modo de acceso a la vivienda, en este caso la aportación al capital cubre el total de la inversión y no se aplican cuotas de cesión de uso como en el modelo aquí descrito.

www.trabensol.org

Y muchos más

Estos proyectos pretenden ser una pequeña muestra de la gran variedad existente en la actualidad. Se pueden conocer otros proyectos en diferentes fases de desarrollo a través de varios mapeos existentes:

Insertamos a continuación este último:

ca