Per què el cohabitatge?

A continuación, exponemos algunos aspectos que hacen de la covivienda o vivienda colaborativa en cesión de uso un modelo deseable para la sociedad actual.

Això és tot just el punt d'arrancada d'un argumentari que anirem estructurant i millorant amb el temps.

  • Facilita el acceso a la vivienda (asequible y social) para los más jóvenes (conciliación familia-trabajo) y los más mayores (envejecimiento activo), generando alternativas en el marco de la economía social (residencias, viviendas tuteladas, atención domiciliaria…)
  • Contribuïx al desenvolupament sostenible (Objectius 2030) i a resoldre el problema de l'Espanya buidada al mateix temps que crea nous llocs de treball.
  • Permitix una alternativa al lloguer amb preus de mercat a l'alça per a persones que no poden comprar, amb la cessió d'ús es conseguix una solució de llar molt més estable, amb el suport comunitari.
  • En temps de l'auge del teletreball, permet conciliar amb molta qualitat i flexibilitat la vida personal i laboral, i combina de forma natural amb espais compartits de treballa tipus coworkingEstos espais de cotreball es convertixen en generadors de riquesa per a l'entorn.
  • La cura mútua entre les persones, tant en ambients intergeneracionals com de persones majors, permet una millora en la qualitat de vida i un estalvi en costos de salut impotants, fets que reforcen la prevenció i faciliten l'atenció primària.
  • Des del punt de vista financer, és molt més rendible i econòmic per a la Generalitat Valenciana recolzar amb garanties el finançament que assumir els costos de la creació de parc públic directe. Les cooperatives que s'originen en sòl públic són la millor forma de crear, a curt termini, solucions realistes que es puguen dur a terme i, a llarg termini, anivellaran el parc de vivenda social tan necessari.
  • L'autogestió i el desenvolupament de capacitats dota als grups socials de molta més resiliència davant les adversitats de qualsevol tipus, com s'ha demostrat durant la pandèmia.
  • És molt més efectiu que la vivenda social tradicional a l'hora d'afavorir la diversitat i evitar la creació de «guetos» socials. Permet que una àmplia capa social mitjana interaccione entre si, i a més pot donar suport i ajuda en casos de necessitat a les persones de la seua cooperativa.
  • El treball en xarxa, natural a les cooperatives, farà que les ajudes es multipliquen entre els diferents grups humans, la qual cosa farà que el coneixement i la col·laboració s'extenga en benefici de tota la societat.
ca