Propostes de finançament

Des de Cohabitem estem en procés de compartir i posar en comú els reptes i dificultats que trobem els nostres projectes, així com les accions que estem prenent per a superar-los.

A continuació reproduïm algunes de les propostes que estem estudiant per al finançament de la covivenda valenciana.

  1. Posar en marxa les línies de finançament per a projectes cooperatius amb vivendes en cessió d’ús des de l’Institut Valencià de Finançament.
  2. Posar en marxa una línia de garanties i avals de la Generalitat Valenciana per a facilitar el finançament privat i/o públic d’este tipus de projecte. Sol·licitar a la Societat Mercantil Estatal CERSA (adscrita al MInisteri d’iIndustria, Comerç i Turisme) que no excloga a la vivenda de la seua activitat de contragarantia a les SGR (Societats de garantia recíproca).
  3. Equiparar ajudes existents per a foment i despeses de lloguer (pla estatal i resta de ajudes) i possibles deduccions a les cooperatives en cessió d’ús perquè es traslladen el lloguer assequible al món cooperatiu amb la figura de la cessió d’ús.
  4. Convocar ajudes específiques com a via de finançament addicional per a afavorir el creixement de la vivenda col·laborativa en cessió d’ús (VCCU), condicionada al seu manteniment indefinit.
  5. Facilitar l’accés a ajudes per a Assistències Tècniques (com ESEAST), actualment limitades a cooperatives de treball associat i societats laborals.
ca